fbpx

Piecza zastępcza bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

0

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Fasada budynku ministerstwa

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w efekcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

– Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek – zgodnie z projektem – powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych

Jednocześnie z zakazem tworzenia nowych placówek projekt przewiduje zmiany ułatwiające tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i znajdowanie wolnych miejsc. Projektowane przepisy zakładają utworzenie specjalnego rejestru.

Rejestr ma obejmować:

 • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
 • wykaz rodzinnych domów dziecka,
 • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wykaz osób usamodzielnianych.

Wyższe wynagrodzenia

To nie wszystko. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W praktyce oznacza to wzrost minimalnych kwot wynagrodzeń średnio o 35 proc. w stosunku do wysokości dzisiaj obowiązujących.

Urlopy macierzyńskie

Proponowane rozwiązania dotyczą także m.in. zmiany w uprawnieniach do urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. I tak pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

A jak jest dzisiaj? Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

– Celem tych zmian jest promocja rodzicielstwa adopcyjnego, a przede wszystkim wzrostu zainteresowania adopcją dzieci starszych. To niezwykle ważne – zaznacza minister Marlena Maląg.

Korzystnymi zmianami, jakie proponuje projekt, są także nowe zasady zatrudniania w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Nowe rozwiązania pozwolą na udzielenie odpowiedniego wsparcia rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt ustawy po zmianach został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rzecznika Praw Dziecka.

ROADPOL SAFETY DAYS – ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM

0

W dniach 16-22 września 2021 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

Każdy z nas może wziąć udział w działaniach Roadpol Safety Days składając deklarację w mediach społecznościowych. Można ją pobrać na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php/pledge

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączyła się firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

ZAGŁOSUJ MA MYSZKOWSKI MUSICAL W BUDŻECIE OBYWATELSKIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

0

Zachęcamy do głosowania na myszkowki musical „Teodor Cieszkowski i jego mrzygłodzka przygoda”, projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Głosować można do 19 września.

Zadanie polega na stworzeniu autorskiego spektaklu muzycznego, opowiadającego o życiu płk. Teodora Cieszkowskiego i jego kompanach, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy pod Mrzygłodem (28 lutego/1 marca 1863 r.). W przedsięwzięciu wezmą udział artyści oraz amatorzy – dzieci i młodzież. To ogromne wydarzenie z muzyką na żywo (orkiestra), chórem i śpiewającymi aktorami. Spektakl będzie opowiadał historię, która wydarzyła się w naszych okolicach (Mrzygłód aktualnie jest dzielnicą Myszkowa), a o której nie wszyscy słyszeli. Głównym założeniem jest zapoznanie mieszkańców subregionu północnego z ich historią, a przez to budowanie ich regionalnej i narodowej tożsamości.

Głosowanie trwa do 19 września! Link do glosowania https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Jak głosować?
Krok 1 – wybierz zadanie MBO-0085/P6/21 z puli REGIO (Teodor Cieszkowski i jego mrzygłodzka przygoda), przydzielając mu odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 3 punktów) .
Krok 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).
Krok 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
Krok 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ. Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Źródło: UM Myszkowa

Częstochowa: Będzie projekt przebudowy Promenady Niemena

0

Umowa na projekt przebudowy części popularnej arterii spacerowej jest już podpisana. Kiedy projekt będzie gotowy, pierwsze prace powinny objąć odcinek pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką.

Promenada Czesława Niemena od chwili powstania zawsze była bardzo lubianym miejscem spacerów i relaksu w mocno zazielenionym otoczeniu. Najwięcej spacerowiczów przyciąga zwłaszcza w weekendy i popołudniami. Miejscem wypoczynku i  rekreacji jest szczególnie dla mieszkańców ,,Północy” i ,,Tysiąclecia” (z racji bliskości tych dzielnic), ale nie tylko dla nich. Właśnie na Promenadzie Niemena organizowane są bowiem także duże, ogólnomiejskie imprezy plenerowe – dotychczas były to np. festiwal ,,Hip-Hop Elements”, koncerty, biegi sportowo-rekreacyjne czy pikniki organizacji pozarządowych.  

– Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70. – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce, mam nadzieję – z udziałem środków unijnych, które miasto będzie starało się zdobyć na ten cel.

Przygotowywanie projektu ma potrwać do końca tego roku – w ramach programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz inicjatywy „Często-Zielona”. Kiedy projekt i montaż finansowy umożliwiający realizację całego przedsięwzięcia będą gotowe, ruszą roboty, które obejmą najpierw odcinek pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.

– Chodzi o przywrócenie blasku temu odcinkowi, bo Promenada trochę się nam wysłużyła i trzeba ją odświeżyć. – tłumaczy projektant tej inwestycji, Paweł Niedzielski. – W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in. nową strefę wejściową na właściwy deptak, czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową, która obecnie zaczyna się za Centrum Handlowym Promenada.    

Koszt samego projektu to ok. 70 tys. zł.

3 września  na Promenadzie odbyło się plenerowe spotkanie prasowe poświęcone przystąpieniu do prac nad projektem. Ze strony samorządu – obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka –  obecny był także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i pieszej, wiceprzewodniczący Rady Miasta (współinicjator koncepcji przebudowy Promenady). Na miejscu umowę podpisał projektant inwestycji, architekt Paweł Niedzielski z częstochowskiej pracowni ,,Studio V13” (wcześniej współautor dwóch wariantów koncepcji przebudowy Promenady).

O wartości, istotnej funkcji estetyczno-wypoczynkowej oraz dostrzeganej przez samą społeczność miasta potrzebie rozwoju tego terenu najlepiej świadczy liczba dotyczących go zadań zgłaszanych w kolejnych edycjach BO. W ostatnich latach przestrzeń Promenady wzbogaciła się więc m.in. o mini-tężnię solankową czy grill-park. Choć takie elementy bez wątpienia już zwiększają funkcjonalność deptaka, chodzi o to, aby odmienić i unowocześnić Promenadę całościowo – w sposób przemyślany, spójny i uporządkowany.

Przypomnijmy: 2 lata temu miasto zaproponowało dwie ,,wyjściowe” koncepcje przebudowy Promenady. Obie uwzględniały zarówno konieczność ,,bezkolizyjnego” zintegrowania ruchu pieszego i rowerowego w tej przestrzeni, jak i dbałość o maksymalne wykorzystanie istniejącej tam, bujnej zieleni. Powstała także strona internetowa, poprzez którą można było wziąć udział w konsultacjach w sprawie przyszłego kształtu Promenady. Jest ona ciągle  dostępna pod adresem https://www.promenada.czestochowa.pl/. Jako że oba warianty nie miały ,,zamkniętego” charakteru, rezultatem tych konsultacji było pójście w kierunku trzeciej koncepcji przebudowy, łączącej najbardziej udane elementy dwóch bazowych propozycji. Ta wypracowana, trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia dla prac projektowych, mających potrwać do końca 2021 roku.

Źródło informacji: Częstochowa

Dyktando na cele charytatywne

0

Portal Dyktanda.pl potwierdził, że w tym roku ponownie zorganizuje specjalne dyktando z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jest to wydarzenie o charakterze charytatywno-społecznym.

W Dyktandzie na Święto Niepodległości może uczestniczyć każdy. Jest to o tyle proste, że dyktando rozgrywane jest w całości online. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych. Przygotowano kilka grup wiekowych, tak aby poziom trudności dyktanda był odpowiednio dostosowany do wieku każdego uczestnika.

Wzięcie udziału w Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne, a organizator za każdego uczestnika, który rozwiąże dyktando, przeznaczy 1 zł na cele charytatywne. W zeszłym roku udało się zgromadzić w ten sposób 7 tys. złotych na finansowanie leczenia chłopczyka walczącego z SMA. W tegorocznej edycji kwota wsparcia może być znacząco wyższa – wszystko w rękach uczestników dyktanda.

Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zalogować lub zarejestrować się na portalu Dyktanda.pl oraz kliknąć w przycisk ZAPISZ SIĘ DO KONKURSU na poniższej stronie:
https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2021

O tym, do kogo trafią zebrane w ramach akcji środki w tym roku, zadecydują uczestnicy dyktanda poprzez głosowanie. Każda osoba, która 11.11.2021 r. rozwiąże w serwisie www.dyktanda.pl specjalnie na tę okazję przygotowane dyktando, będzie mogła oddać głos.

Niebawem zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania celów charytatywnych do tegorocznego Dyktanda na Święto Niepodległości.

Zdjęcie: Tima Miroshnichenko z Pexels

Żarki: Zaproszenie na spektakl

0

Grupa teatralna “Odważni” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach zapraszają na drugą odsłonę sztuki komediowej „Spotkanie po latach oraz propozycje modowe” w dniu 12 września 2021 r. (niedziela)  o godz. 17.00, sala widowiskowa Domu Kultury w Żarkach.

Wejściówki – cegiełki do nabycia w sekretariacie MGOK Żarki

Scenariusz i reżyseria – Urszula Mianowska,

Obsada: Urszula Mianowska, Irena Horoszko, Maria Górna, Zdzisława Bereska, Anna Maślankiewicz, Wiesława Gryzik, Jan Kanty Gryzik, Michalina Podsiedlik, Emilia Gawęda, Genia Labocha, Tatiana Ośmiałowska, Roman Hamerla, Henryk Wodzyński.

Prosimy uczestników wydarzenia o przestrzeganie zasad sanitarnych związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.
Serdecznie zapraszamy

Uwaga! Ważne! 112 zamiast 998

0

Od jutra rozpocznie się w województwie śląskim przełączanie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Proces będzie realizowany etapami i zakończy się jeszcze w tym miesiącu, dokładnie 20 września. W rezultacie mieszkańcy województwa śląskiego, którzy wybiorą numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 połączą się z operatorem numeru alarmowego 112. Zmiana ta pozwoli na sprawne powiadamianie oraz dysponowanie odpowiednich służb, a co za tym idzie, ulepszy system powiadamiania ratunkowego.

Informację o przełączaniu numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach przekazali dzisiaj wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego ŚUW Tomasz Michalczyk.

– Kolejne dziesiątki tysięcy połączeń będzie przekierowane do Katowic. Wierzę głęboko, że to również pozwoli Państwowej Straży Pożarnej skupić się na tych zadaniach podstawowych, czyli na tych zadaniach, które bezpośrednio będą ratować życie, zdrowie i mienie obywateli (…) Ze swojej strony mogę zapewnić, że współpraca na poziomie przekazywania zgłoszeń i informacji do PSP będzie z korzyścią dla mieszkańców województwa – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Zakładamy, że przejęcie numeru 998 będzie miało bardzo pozytywny oddźwięk w zakresie czasu i reakcji naszych służb – dodał wojewoda.

Śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski zapewnił, że „profesjonalna obsługa na pewno nie straci na jakości” i wskazał zalety procesu przełączenia numeru 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Podkreślił, że dla mieszkańców nic się nie zmieni. Wszystkie zgłoszenia będą trafiać w jedno miejsce, do CPR, co pozwoli na skrócenie czasu dojazdu wszystkich służb do miejsca zdarzenia i podjęcia działań ratowniczych.  – Strażak nie będzie musiał przeprowadzać całej procedury uzyskania danych związanych ze zdarzeniem, a dostanie gotową informację, która będzie wystarczała, by wysłać zespoły ratownicze – podkreślił szef Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Z kolei dyrektor Tomasz Michalczyk przedstawił statystyki zdarzeń obsługiwanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Tylko w pierwszych 6 miesiącach tego roku liczba zdarzeń przekazanych przez Centrum do wszystkich służb wyniosła ponad 436 tys., a zdarzeń przekazanych wyłącznie do PSP było ponad 17 tys. Bezpośrednio na numer alarmowy 998 wpłynęło ich ponad 14 tys.

Śląskie jest kolejnym województwem, w którym numer 998 zostanie przełączony na numer alarmowy 112. Pilotaż przełączania numeru alarmowego Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął się bowiem w lutym 2021 r. od województw podlaskiego i lubelskiego. W związku z jego zadowalającym przebiegiem od kwietnia przełączane są kolejne województwa, a do końca czerwca 2021 r. przełączenie zostało pomyślnie zrealizowane w 9 z nich.

Pierwszą jednostką, z której wywołania alarmowe zostaną przekierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a dalsze przełączanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Co istotne, numer 998 będzie nadal funkcjonował, ale mieszkańcy nie połączą się jak dotychczas bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną, a z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który po zakwalifikowaniu zgłoszenia przekaże je do odpowiednich służb. Pozwoli to nie tylko na jednoczesne powiadomienie wszystkich właściwych ze względu na rodzaj zgłoszenia służb, ale także na wyeliminowanie fałszywych i bezzasadnych zgłoszeń. Ujednolici to też sposób obsługi zgłoszeń, w tym obcojęzycznych, oraz połączeń eCall, czyli ogólnoeuropejskiego systemu powiadamiania o wypadkach drogowych.

Warto przypomnieć, że 998 to drugi po numerze 997 numer alarmowy, z którego połączenia będą przekierowywane na 112. Dyrektor Tomasz Michalczyk przypomniał, że operatorzy numerów alarmowych w CPR w Katowicach, poza połączeniami skierowanymi  bezpośrednio na numer 112, odbierają numer alarmowy Policji od listopada 2017 r. Pilotaż przełączania tego numeru został bowiem przeprowadzony w naszym województwie, a po jego pozytywnej ocenie w 2018 roku numer 997 został przełączony kolejno we wszystkich pozostałych regionach. Dla obywateli przełączenie to właściwie nie było odczuwalne. Numer 997 też nie został zlikwidowany – działa nadal, z tą różnicą, że wybrane na niego połączenia odbiera operator w CPR.

Przy okazji dzisiejszego spotkania z dziennikarzami wojewoda Jarosław Wieczorek omówił aktualną sytuację epidemiczną w naszym regionie. Podkreślił, że sytuacja ta „staje się coraz bardziej niepokojąca”, a jeśli chodzi o liczbę zakażeń trend wzrostowy obserwowany jest od 6 tygodni. Ostatniej doby odnotowano w Polsce 533 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. W województwie śląskim było ich 39. W regionie hospitalizowano 34 pacjentów chorych na COVID-19, w tym 1 osobę w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach (stan na 6.09.). Wojewoda zaapelował po raz kolejny o szczepienie się przeciwko COVID-19.  – Tak naprawdę jedyną skuteczną metodą walki z pandemią jest zaszczepienie się. To realnie daje szansę na to, aby nie zachorować i nie trafić do szpitala – powiedział wojewoda Jarosław Wieczorek. Dotychczas w pełni zaszczepiło się ponad 50 proc. mieszkańców województwa śląskiego.

Exact Systems Norwid zaprasza na turniej

0

Od piątku do soboty rozegrana zostanie druga edycja Pucharu zielona-energia.com! Dwudniowa impreza będzie kolejnym sprawdzianem formy drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa przed zbliżającą się wielkimi krokami inauguracją rozgrywek Tauron 1.Ligi.

Punktualnie o godzinie 16 (piątek) meczem z Legią Warszawa częstochowianie rozpoczną zmagania w turnieju o Puchar zielona-energia.com. Czterdzieści minut po zakończeniu tego spotkania na parkiet hali przy ulicy Jasnogórskiej 8 wybiegną zespoły Lechii Tomaszów Mazowiecki oraz Mickiewicza Kluczbork.

Zmagania rozgrywane będą systemem pucharowym, przegrani dwóch piątkowych półfinałów zmierzą się dzień później w mecz o 3. miejsce, a zwycięzcy stoczą bój w wielkim finale!

Mecz o 3. miejsce zaplanowany jest w sobotę o godz. 14. Finał 40 minut po jego zakończeniu.

Z tej okazji nasz klub przygotował dla wszystkich kibiców niespodziankę i umożliwi bezpłatne wejście na cały turniej wszystkim chętnym z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego (50% miejsc hali bez wliczania osób zaszczepionych).

Zaległy urlop wypoczynkowy – do kiedy można z niego skorzystać?

0

Urlop niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września. Nie oznacza to jednak, że po tym terminie nieudzielony urlop zaległy przepada – podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy.

PIP odpowiadając na pytanie o przedawnianie się prawa do urlopu wypoczynkowego, zwróciła uwagę, że, zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast urlop niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy).

„Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie urlop zaległy przepada. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne” – wskazała Inspekcja.

Według PIP, trzyletni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2017 ulegnie przedawnieniu 30 września 2021 roku.

Inspekcja przypomniała przy tym, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 Kodeksu pracy).

PAP

Zdjęcie: Andrea Davis z Pexels

Gratulujemy sukcesu!

0

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wysoka Lelowska zdobyły III nagrodę w konkursie kulinarnym w ramach Festiwalu Polska od Kuchni skierowanego do kół gospodyń. Przygotowały wyśmienite kluski kijem bite.

Drugi etap konkursu miał charakter wojewódzki. Rozdanie nagród odbyło się w Zawierciu. Właśnie tu gospodynie z Wysokiej Lelowskiej odebrały nagrodę w wysokości tysiąca złotych.

W ramach rywalizacji należało przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Gratulujemy!

Industriada w Starym Młynie w Żarkach 11.09.2021

0


Technika. To Was zaskoczy! – to motyw przewodni tegorocznej Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się 11 września w 38 lokalizacjach w 25 miejscowościach województwa śląskiego. W tym roku do obchodów Industriady dołączy również 5 obiektów zaprzyjaźnionych.
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach zaprasza wszystkich miłośników dziedzictwa industrialnego i nie tylko na bezpłatne zwiedzanie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do rezerwacji tel. 690 070 772. A w programie:

11.00-17.00 – Nowinki techniczne dawnych lat. Fabularyzowane zwiedzanie.
11.00-17.00 – Industrialny plac zabaw – zabawa dla małych i większych pasjonatów techniki
12.00-17.00 – Techniczne tajniki dawnej broni. Opowieść rusznikarza
12.00-17.00 – Barwna i techniczna historia szycia. Interaktywnie.


Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego. Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy!

17 WRZEŚNIA STARTUJE JUROMANIA

0

Już 17 września startuje Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Już teraz rezerwujcie swój czas – czeka Was trzy dni wspaniałej zabawy!

Tegoroczne hasło imprezy – „Jura aktywna z natury” to zapowiedź atrakcji dla wszystkich miłośników turystyki aktywnej i ekoturystyki!

W ponad 40 lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego i Śląskiego będziecie mogli stanąć na starcie biegów, rajdów rowerowych i pieszych, wyruszyć na wycieczki z przewodnikami, eksplorować jurajskie jaskinie (nawet nocą!), spróbować swoich sił we wspinaczce skałkowej, poznać dobroczynne właściwości miejscowych darów natury! Nie zabraknie też ulubionych atrakcji wszystkich Juromaniaków – pokazów historycznych i rekonstrukcji w średniowiecznych warowniach na Szlaku Orlich Gniazd, warsztatów, konkursów i zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych.

Szczegóły programu na www.juromania.pl oraz FB Juromania.

„Strefa Zero” w częstochowskim teatrze

0

Premiera –  11 września (sobota), o godz. 19:00

https://www.teatr-mickiewicza.pl/foto/news/big/6afe645060c29d4a505918fbeae37ab0.jpg#main

Projekt plakatu – Piotr Dłubak

***

Uwaga! Zapowiadamy premierę!

Nie minęła jeszcze doba od zamachu na World Trade Center, który wstrząsnął całym światem. Jednak wielki świat jest złożonych z tych pomniejszych, wewnętrznych ludzkich światów. Tego dnia Ben i Abby stanęli przed trudnym wyborem.

Pewna siebie kobieta po czterdziestce i zagubiony mężczyzna po trzydziestce. Oboje w ekskluzywnie urządzonym mieszkaniu, z dobrą pracą i pozornie poukładanym życiem. Zamknięci w czterech ścianach, odcięci od ludzi miotających się po ulicach Nowego Jorku w poszukiwaniu swoich bliskich. Jednak wciąż poszukujący bliskości. Kim są dla siebie Ben i Abby? Czy będąc tak blisko mogą być jednocześnie tak daleko?

————————————–

STREFA ZERO

(The Mercy Seat)

Neil LaBute, przekład: Hanna Szczerkowska, reżyseria: André Hübner-Ochodlo, scenografia: André Hübner-Ochodlo, Stanisław Kulczyk, muzyka: Adam Żuchowski

Obsada: Teresa Dzielska, Adam Machalica

Premiera odbędzie się w rocznicę zamachów na WTC: 11 IX 2021 r.

PLAKAT: Piotr Dłubak

Zdjęcie: Monica Silvestre z Pexels

Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Pytania w sprawie KPO

0

Pani Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego złożyła dziś na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej pytania, które mają związek z opieszałością KE w kwestii oceny polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wypowiedziami komisarzy sugerującymi, że opóźnienie ma związek z wnioskiem złożonym do Trybunału Konstytucyjnego przez Premiera Mateusza Morawieckiego ws. nadrzędności polskiej Konstytucji nad prawem europejskim.

A oto treść pisma:

Komisarz Paolo Gentiloni powiedział, że opóźnienie KE w sprawie wydania opinii o polskim Krajowym Planie Odbudowy ma związek z wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny wyższości polskiej Konstytucji nad prawem europejskim. Jednocześnie Komisja pozytywnie zaopiniowała KPO przedstawiony przez Niemcy, chociaż niemiecki Trybunał w maju ub.r. w tej samej sprawie orzekł o pierwszeństwie Konstytucji Niemiec nad prawem unijnym.

Ponadto, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r., KE nie dotrzymała obowiązującego terminu na rozpatrzenie polskiego KPO, który min ł na początku sierpnia. Przypomnę jednocześnie, że polskie władze złożyły KPO w terminie, a 12 lipca, bez zastrzeżeń , zakończyły dialog techniczny z KE. W związku z powyższym

1. Jakie są przyczyny opóźnienia KE w wydaniu opinii o polskim KPO i na jakich merytorycznych przesłankach się opierają?

2. Czy opinia wyrażona przez komisarza Paolo Gentiloniego jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej?

3. Kiedy Komisja Europejska zakończy procedur UE? skieruje go do zatwierdzenia przez Rad opiniowania polskiego KPO i

JUŻ NIEDŁUGO JUROMANIA!

0

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Jura – aktywna z natury!”  Miłośnicy tego wydarzenia wiedzą, że liczba wydarzeń jest bardzo długa. W Gminie Żarki przygotowano trzy dni bezpłatnych atrakcji.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do rezerwacji terminów. Program:

17.09.2021 (piątek)
– Kirkut wieczorem- wieczorne zwiedzanie największego cmentarza żydowskiego na Jurze, godz. 19.30, konieczna rezerwacja 662 257 288, 42-310 Żarki, ul. Polna

18-19.09.2021 (sobota – niedziela)
 Aktywnie w Starym Młynie Muzeum Dawnych Rzemiosł – zwiedzanie z przewodnikiem, interaktywny plac zabaw, godz. 11.00-17.00. Pokaz winobrania i tłoczenia, godz. 14.00 (sobota). Konieczna rezerwacja tel. 690 070 772, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki, www.muzeumzarki.pl
– Szkoła Rycerska w Wehikule Czasu na Jurajskim Szlaku – nauka fechtunku, strzelania z łuku, tańców dawnych i strzały z hakownicy, godz.  11.00-16.00. Konieczna rezerwacja tel. 603 770 627, Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku, ul. Leśna 19, 42- 310 Żarki, www.wehikul-czasu.eu
– Jurajscy cukiernicy w Hokus Pokuss – warsztaty cukiernicze i tajniki produkcji słodkości, godz. 11.00-16.00. Konieczna rezerwacja tel. 530 815 045, Manufaktura Hokus Pokuss, ul. Piłsudskiego 17, 42-310 Żarki, www.hokuspokuss.pl
– Śladem białych kamieni – przejazdy gazikami, godz. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. Konieczna rezerwacja tel. 887 803 303, Przystań Turystyczna Leśniów, ul. Źródlana 5, 42- 310 Żarki, www.przystanlesniow.pl
 Aktywnie z Amonitem – Etno Pracownia – kreatywne warsztaty motania z siana, godz. 14.00-17.00, konieczna rezerwacja tel. 731 926 776, Etno Pracownia, ul Ofiar Katynia 4, 42-310 Żarki, www.etnopracownia.pl
– Podchody dla rodzin w wiejskiej zagrodzie – Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie ze zwierzyńcem, godz. 11.00-14.00. Konieczna rezerwacja tel. 501 154 921, Agroturystyka „Pod Skałką”, ul. Szkolna 34, 42-310 Przybynów, www.agroskalka.pl
– Foto-Aktywni – Dyniowe Pole ze stanowiskami do wykonywania zdjęć w różnych klimatach, godz. 12.00-16.00, tel. 518 650 030, Dyniowe Pole, ul. Graniczna 20b, 42-310 Przybynów, https://www.facebook.com/Dyniowe-pole-103425344738354
– Rajd po ścieżkach – warsztaty jazdy na nartorolkach, godz. 11.00-14.00. Konieczna rezerwacja tel. 793 932 211, Klub Biegacza w Przewodziszowicach, ul. Leśniowska 107, 42-310 Żarki, www.wypozyczalniazarki.pl
– Wspinam się. Aktywne warsztaty dla rodzin. Skała Masztowa w Suliszowicach, godz. 11.00-15.00. Konieczna rezerwacja tel. 514 726 473, Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi, Suliszowice 14a
Szczegółowy program tegorocznej Juromanii: https://www.juromania.pl
Wydarzenia w ramach Juromanii są finansowane przez Samorząd Województwa Ślą

Niegowa – UMOWA NA MONTAŻ OZE PODPISANA

0

Miło nam poinformować, że w dniu 02.09. 2021 r. Wójt Gminy Niegowa, podpisał umowę z firmą ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k z Częstochowy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Pałuszkę, na realizację zadania związanego z montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy Niegowa. Długo wyczekiwane przez uczestników projektu roboty, stała się faktem. Na liście odbiorców znalazły się wszystkie osoby, które nie miały szczęścia w losowaniu przeprowadzonym w poprzednim naborze a które wyraziły chęć przystąpienia do aktualnie realizowanego zadania. Projektem objętych jest 86 indywidualnych gospodarstw, w których zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne w ilości 34 kompletnych układów oraz 52 instalacje solarne. Kwota dofinansowania w wysokości 1 000 000,00 zł netto, pokryje 85% kosztów zadania. Pozostałe środki pochodzą z wkładu własnego uczestników.

W ciągu kilku dni rozpocznie się projektowanie instalacji w poszczególnych gospodarstwach. Z uczestnikami będziemy kontaktować się indywidualnie.

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” 4.3.2. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”

Źródło: UG Niegowa

Młodzi na start!

0

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przypomina, że realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30. roku życia,  którzy utracili pracę (umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (poprzez wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu, na jaki zostały zawarte).

ARR oferuje dotacje w wysokości 23 tys. 50 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wysokości 2,6 tys. zł co miesiąc, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie można uzyskać na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbywa się do wyczerpania miejsc w projekcie. Pozostało jeszcze ok. 20 miejsc.

Wszystkich zainteresowanych miejska spółka zaprasza do kontaktu.

Na podstawie informacji z ARR

Źródło informacji: Częstochowa

Zdjęcie: fauxels z Pexels

Poraj zaprasza na wyjątkowy koncert

0

Już 11 września zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Świętować będziemy dwa jubileusze: 20-lecie działalności Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja i 10-lecie działalności zespołu „Szalona Piątka Plus”. Oprócz Jubilatów, na scenie wystąpi również Krystyna Maciejewska- Gniatkowska z zespołem, a Gwiazdą Wieczoru będzie Witold Paszt z zespołu VOX.

Wydarzenie to zostanie połączone z oficjalnym wręczeniem nagród Laureatom XV Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego. Patronat nad wydarzeniem objęła: Katarzyna Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj.

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu imprezy.

Zapraszamy Państwa od godziny 17.00 na plac przed GOK Poraj.

Mus jabłkowy. Sposób na więcej owoców i mniej cukru w diecie

0

Mus jabłkowy ma wiele zastosowań, a o niektórych większość z nas nigdy nie słyszała. Czy wiecie na przykład, że musem jabłkowym można zastąpić tłuszcze w wypiekach i sprawić by były mniej kaloryczne? Aby mieć prewność, że mus jabłkowy spełni nasze oczekiwania najlepiej zrobić go w domu, lub kupując produkt gotowy – dokładnie czytać etykiety. Najlepsze musy powstają z polskich jabłek i są niedosładzane.

Drugie śniadanie lub zdrowa przekąska dla dorosłych

Filiżanka niesłodzonego musu jabłkowego zawiera około 100 kcal, czyli tyle ile przeciętna, sycąca przekąska. W połączeniu np. z garścią migdałów, pistacji, rodzynek, łyżką stołową masła orzechowego czy kromką pełnoziarnistego pieczywa zapewni zbilansowany, niewielki posiłek bogaty w białko, węglowodany i zdrowe tłuszcze. Dodatkowo pozwoli zwiększyć udział błonnika w posiłkach.

Dodatek do ciast

Mus jabłkowy może być także dobrym składnikiem niskokalorycznych słodkich wypieków. Badacze z Uniwersytetu stanu Nebraska zalecają zamianę połowy przewidzianej w przepisach na ciasta margaryny, masła, tłuszczu piekarskiego lub oleju na mus jabłkowy. Gotowy wypiek będzie miał delikatną, kruchą konsystencję i nieco słodszy smak, a zawarty w owocach błonnik zmniejszy kaloryczność takiego deseru.

Przekąska dla dzieci

Mus jabłkowy to także doskonała przekąska dla dzieci od 6. miesiąca życia. Mus jest produktem łatwostrawnym, a jego konsystencja nie wymaga gryzienia czy żucia. Może być podawany osobno lub z dodatkiem jogurtu czy kaszki na mleku. Dla osób zwracających szczególną uwagę na aspekt ochrony środowiska warto polecić wielorazowe opakowania. Łatwe do napełnienia, umycia i ponownego zastosowania tubki sprawią, że domowy mus jabłkowy może być zawsze pod ręką.

Weki

Dobrym pomysłem dla osób zapracowanych jest przygotowanie jesienią weków z musem jesienią, gdy polskich jabłek różnych odmian jest najwięcej i są najtańsze. W tej formie mus jabłkowy można dodawać do słodkich wypieków, ale też do dań wytrawnych. Glazurowana musem jabłkowym pieczeń wieprzowa czy konfitowane udo gęsi z musem jabłkowym i żurawiną będą wykwintną propozycją na uroczysty obiad.

Chutney

Chutney na bazie musu jabłkowego. Chutney to rodzaj pikantnego sosu podawanego do dań mięsnych, rybnych, grillowanych czy serów i zakąsek. Sos taki przygotowuje się z jabłek, cebuli, papryki, chili, cukru, octu jabłkowego, wermutu, rodzynek i przypraw korzennych (ziela angielskiego, kardamonu, goździków, pieprzu i imbiru).

Składniki kroi się w grubą kostkę, a następnie gotuje pod przykryciem około 40 minut. Następnie porcjuje się powstały sos do niedużych słoików, które następnie się pasteryzuje. Gotowy dodatek podaje się na zimno.

Żelki z musu jabłkowego

To dość nietypowy pomysł na wykorzystanie musu jabłkowego. Z uwagi na wysoką zawartość substancji żelujących (pektyn) mus jabłkowy może zamienić się w pyszną żelkę. Wystarczy uprażone zblendowane jabłka rozłożyć cienką warstwą na papierze do pieczenia i przez kilka godzin suszyć w piekarniku w temperaturze 50-70C. Następnie należy całość pokroić na wąskie paski i zwinąć w ruloniki.

Inną wersją żelki z musu jabłkowego jest ta z dodatkiem żelatyny. Ostudzony dobrze zblendowany mus jabłkowy rozrabia się z łyżką żelatyny rozpuszczonej w niewielkiej ilości soku jabłkowego. Całość należy wymieszać i przelać cienką warstwą do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Po kilku godzinach w lodówce otrzymuje się plastyczny spód do ciast i deserów na zimno.

Aby zrobić świeży mus jabłkowy, potrzeba całych jabłek i wody (ew. soku lub cydru). Cukier jest składnikiem opcjonalnym. Aby masa nie ciemniała, dodaje się wyciśnięty sok z cytryny. Dla urozmaicenia warto przyprawić mus cynamonem, goździkiem, wanilią lub imbirem. Dla wzbogacenia smaku do musu jabłkowego często dodaje się inne owoce np. sezonowe owoce jagodowe o kwaśnym smaku – aronia, porzeczki, żurawina czy borówki przełamią słodycz jabłek, a dodatkowo nadadzą masie piękny, intensywny kolor.

Przygotowanie musu jabłkowego zaczyna się od umycia, wydrążenia i pokrojenia jabłek. Niektóre przepisy sugerują ich obranie, ale nie jest to konieczne. W dużym rondlu owoce i kilka łyżek wody (lub soku/cydru) zagotowuje się. Następnie przykrywa się i gotuje do miękkości, około pół godziny. Powstałą masę miksuje się przy pomocy blendera lub robota kuchennego.

Artykuł powstał w ramach kampanii CuTE: Kultywowanie smaku Europy. Więcej informacji o kampanii dostępnych jest w oficjalnym serwisie projektu, prowadzonym również w języku polskim: https://www.fruitvegetableseurope.eu oraz na Facebooku https://www.facebook.com/CultivatingtheTasteofEurope i Instagramie https://www.instagram.com/fruitvegetableseurope/

Źródło informacji: Brandmates

Jedna z najnowszych i najdroższych terapii jest od 1 września refundowana w Polsce

0

Pierwsza terapia komórkowa i genowa CAR-T jest od 1 września refundowana w Polsce. Jedna z najbardziej zaawansowanych procedur medycznych i najdroższych terapii na świecie jest dostępna dla pacjentów w wieku do 25 lat z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B

Jedna z najnowszych i najdroższych terapii od 1 września będzie refundowana w Polsce

– To przełom w leczeniu nowotworów w Polsce, gdyż od 1 września refundujemy jedną z najbardziej innowacyjnych terapii dla pacjentów onkologicznych – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak wskazuje szef resortu zdrowia, refundowana terapia CAR-T wykorzystuje własny układ odpornościowy pacjenta i zaawansowaną inżynierię genetyczną, aby walczyć z nowotworem dzięki zmodyfikowanym genetycznie limfocytom T.

– Terapia daje szansę na wydłużenie życia, a nawet wyleczenie choroby u osób, u których lekarze wyczerpali aktualnie dostępne metody postępowania – zaznacza minister Adam Niedzielski.

Produkt leczniczy Kymriah, który od września jest refundowany, został zarejestrowany jako produkt terapii zaawansowanej, w oparciu o opinię Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT, ang. Committee for Advanced Therapies) działającego w ramach EMA. Kymriah został zakwalifikowany do grupy leków terapii genowej. Terapia genowa lekiem Kymriah oparta jest na modyfikacji genetycznej limfocytów T pobranych od pacjenta.

Limfocyty T to najbardziej wyspecjalizowane komórki naszego układu immunologicznego i właśnie one są pobierane z krwi pacjenta, trafiają do laboratorium, gdzie poddaje się je genetycznemu i genetycznej modyfikacji, która pozwala im rozpoznawać cechy nowotworu. Później komórki są namnażane i podczas infuzji dożylnej przekazywane znów do pacjenta. Zmodyfikowane komórki CAR-T-cells, które trafią do krwi chorego rozpoznają i niszczą komórki nowotworu.

Decyzją Ministra Zdrowia od 1 września 2021 r. terapia CAR-T jest refundowana we wskazaniu nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B u dzieci i dorosłych do 25. roku życia. Do leczenia kwalifikowani są pacjenci w wieku do 25 lat z nawrotową/oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B, u których spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • drugi lub kolejny nawrót w szpiku kostnym;
 • nawrót (w szpiku kostnym) po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) i po co najmniej 4 miesiącach przerwy pomiędzy allo-HSCT a podaniem tisagenlecleucelu;
 • pierwotna oporność na leczenie definiowana jako nieosiągnięcie całkowitej remisji (CR) po 2 cyklach standardowej chemioterapii lub chemiooporność definiowana jako nieosiągnięcie CR po jednym cyklu leczenia reindukującego stosowanego w nawrocie ALL;
 • ALL z obecnym chromosomem Philadelphia z nietolerancją lub z niepowodzeniem co najmniej dwóch linii leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) albo przeciwskazania do terapii TKI;
 • brak kwalifikacji do allo-HSCT ze względu na choroby współistniejące, przeciwwskazania do leczenia kondycjonującgo przed allo-HSCT, brak odpowiedniego dawcy lub wcześniejsze allo-HSCT.
 • kryteria funkcjonalne pacjenta muszą być spełnione łącznie.

Leczenie będzie mogło być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach w różnych miastach Polski. Obecnie certyfikacje Podmiotu Odpowiedzialnego posiadają:

 • Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (ośrodek dla pediatrycznych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B, gdzie stosowana może być  i już jest taka terapia)
 • Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM w Warszawie (młodzi dorośli)
 • Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu (młodzi dorośli)
 • Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego z oddziałem w Gliwicach (młodzi dorośli)

To nie koniec nowości na wrześniowej liście leków refundowanych. Do refundacji trafiły także:

 • lek PKU GMPro refundowany w diecie eliminacyjnej w Fenyloketonurii dla pacjentów powyżej 12 roku życia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych.
 • Cortiment MMX, lek stosowany w indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego, czyli także chorobie rzadkiej.
 • Cystagon, lek przeznaczony dla chorych na wczesnodziecięcą postać cystynozy nefropatycznej (choroby ultrarzadkiej).

We wrześniowym obwieszczeniu zostały także rozszerzone aktualnie obowiązujące wskazania dla leku Tresiba. Ta insulina degludec będzie refundowana w cukrzycy typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).