Felieton gospodarczy Tomasza Brymory – o dochodach gmin

0
742

Jak co piątek – felieton gospodarczy Tomasza Brymory

Nie od dzisiaj wiemy, że przedsiębiorcy i urzędnicy muszą istnieć obok siebie i dla siebie. Gdybyśmy mieli dzisiaj odpowiedzieć na pytanie: co powinno być najważniejszym celem władz lokalnych, to przychodzą nam do głowy takie na przykład odpowiedzi:

– rozwój kultury lokalnej – gminne ośrodki kultury, folklor lokalny 

– rozwój dzieci i młodzieży – szkoły, boiska, młodzieżowe kluby sportowe 

– rozwój infrastruktury lokalnej – drogi, chodniki ,oświetlenie , budynki gminne

– dbanie o środowisko- oczyszczalnie ścieków, utylizacja odpadów

Jest oczywiście wiele innych, także “ prawidłowych “ odpowiedzi na wyżej postawione pytanie, wynikających z konkretnych potrzeb mieszkańców  różnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wiele osób nie wie o  tym, że tak naprawdę głównym dochodem samorządów jest podatek od osób fizycznych tzw. PIT czyli podatek dochodowy od każdego mieszkańca danego terenu. 

Przykładowo Gmina Poraj ( upraszczając )  z rocznym dochodem 30 mln. zł,  od pracujących mieszkańców otrzymuje aż około 13 mln zł co stanowi ponad 40 % całego budżetu gminy.

Podatki lokalneUdziały w podatkach centralnych
podatek od nieruchomości,
podatek rolny,
podatek leśny
39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,
podatek od środków transportowych,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych.
6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Moją odpowiedzią na zadane  wcześniej pytanie o to, co powinno być przysłowiowym “ oczkiem w głowie “  każdej gminy jest prosta :  dbanie o przedsiębiorczość i przedsiębiorców na swoim terenie.  To ma bowiem  bardzo istotny wpływ na lokalny rozwój gospodarczy, a w rezultacie na standard życia mieszkańców. 

Dlatego tak ważnym jest, aby dbać o przedsiębiorców, aby tworzyć dla nich dobre prawo lokalne wspomagające rozwój miejsc pracy, co bezpośrednio wpływa przecież na spadek bezrobocia, zwiększenie  wpływów do budżetu, daje w efekcie więcej pieniędzy na inwestycje, wodociągi, kanalizację, drogi, chodniki, szkolnictwo czy kulturę. 

Samorząd może i powinien wspierać rozwój przedsiębiorczości, tworzyć warunki dla rozwoju firm, m.in. poprzez : stosowanie niskich stawek podatkowych, ulg i preferencji, dla istniejących i nowych firm –   tworzących kolejne miejsca pracy, budowę infrastruktury technicznej, konsultowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem terenów inwestycyjnych z działającymi na jej terenie podmiotami gospodarczymi. Władze lokalne winny promować własną gminę i lokalne firmy nie tylko regionalnie ale i także poprzez współpracę zagraniczną i przemyślane działania transgraniczne.

Obecnie,  w dobie pandemii i spadku popytu,  to właśnie współpraca władz samorządów lokalnych z lokalnym biznesem w wielu przypadkach może uratować małe i średnie,  często rodzinne firmy od klęski, upadku i utraty możliwości dalszej egzystencji, nierzadko całych rodzin. Pora zrozumieć, że ochrona miejsc pracy oraz dobrze zarabiający mieszkańcy to dla samorządów bezpośrednio większe dochody do budżetu i więcej możliwości  realizacji potrzeb mieszkańców.

Zrozumienie tych wzajemnych zależności pomiędzy Przedsiębiorcami i Samorządem lokalnym, w dzisiejszych czasach nabiera ogromnej wartości. 

Tomasz Brymora