fundusze

Po latach przerwy, spowodowanej obowiązującym do końca 2020 roku Planem Postępowania Naprawczego Gminy Poraj, do gminnego budżetu wróciła lubiana i doceniana przez mieszkańców pozycja – Fundusz Sołecki. Środki w ramach Funduszu przyjęte zostały w gminnym budżecie przez radnych. Co w poszczególnych sołectwach będzie realizowane w jego ramach? O tym decydowali przedstawiciele lokalnej społeczności, m.in. na zebraniach wiejskich czy poprzez rady sołeckie, a inwestycje i działania zgłoszone zostały do realizacji przez sołtysów.

Fundusz sołecki to nie są pieniądze konkretnego sołectwa. To po prostu pula środków konkretnej gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. A konkretne sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. Są to więc środki w budżecie konkretnej gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Bo to też są środki publiczne. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Najważniejsza korzyść dla mieszkańców wynika z tego, że to nie wójt, nie rada gminy, nie poszczególni radni i nie urzędnicy gminni, tylko właśnie mieszkańcy na zebraniu wiejskim decydują, na co konkretnie ma być przeznaczona kwota zarezerwowana na wydatki w ich sołectwie. W ten sposób włączają się w zarządzanie sprawami sołeckimi i pośrednio gminnymi.

Dzięki nowym projektom: inwestycjom, naprawom, remontom, imprezom itp., poprawiają się warunki życia. Mieszkańcy zyskują przy tym poczucie, że są częścią wspólnoty. Z kolei gmina, oprócz namacalnych efektów zrealizowanych projektów we wszystkich sołectwach, uzyska z budżetu państwa zwrot części wydatków poniesionych z puli funduszu sołeckiego.

Bezcennym zyskiem są też aktywne społeczności, bez których sołectwa – a tym samym cała gmina – nie mogłyby się rozwijać.

Co wobec tego przewidziano w Gminie Poraj do wykonania?

PORAJ: (42.645,19 zł):
1. Zakup i montaż mijanek – ul. 3 Maja w pobliżu Ośrodka Zdrowia;
2. Budowa miejsc parkingowych w pobliżu dworca PKP przy ulicy Zielonej;
3. Zakup koszy ulicznych na uzupełnienie;
4. Instalacja monitoringu na Orliku;
5. Zakup i montaż urządzeń przy Przedszkolu.

ŻARKI LETNISKO: (42.645,19 zł):
1. Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku o nowe urządzenia;
2. Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia oraz miejsca do ćwiczeń street workout o nazwie WYSIŁKA;

CHOROŃ: (42.645,19 zł):
1. Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Krzywej w Choroniu i na jej podstawie wykonanie projektu oraz kosztorysu robót;
2. Wykonanie obudowy studzienki przy ul. Studziennej i nowe przykrycie studni przy ul Źródlanej;
3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroniu – zakup parawanów korkowych – 2 szt., laptopów – 2 szt.;
4. Utrzymanie czystości w Alei Lipowej – koszenie i sprzątanie;
5. Prace porządkowe – wycinka krzaków wokół basenu przeciwpożarowego i zakup ławek – teren Wspólnoty Gruntowej wsi Choroń;
6. Założenie lampy z osprzętem do oświetlenia na ul. Poległych 2 oraz zakup słupa i przewodów elektrycznych na założenie lamp na ul. Piaskowej;
7.Zakup płyt meblowych do wykonania stołów bankietowych;
8. Zakup klarnetu i puzonu na potrzeby orkiestry dętej w Choroniu.

JASTRZĄB: (42.645,19 zł):
1. Wykonanie chodnika przy ul. 19-go Stycznia.

MASŁOŃSKIE: (35.054,35 zł):
1. Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy ulicy Jurajskiej od skrzyżowania do peronów;
2. Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu;
3. Doposażenie kuchni dla KGW „Natalinki”;
4. Doposażenie Klubu „Unia Masłońskie”.

KUŹNICA STARA: (23.540,15 zł):
1. Dofinansowanie odwodnienia wsi Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara;
2. Dofinansowanie jednostki OSP Kuźnica Stara w celu budowy garażu i zakupu przyczepki do quada.

GĘZYN: (22.260,79 zł):
1. Budowa placu zabaw i siłowni dla dorosłych.

DĘBOWIEC: (10.874,52 zł):
1. Zagospodarowanie terenu przy krzyżu (obok mogiły) – zakup sadzonek irgi płaczącej oraz wysypanie kamieniami ozdobnymi;
2. Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci zjeżdżalni z domkiem na placu zabaw w Dębowcu.

Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa, ale jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, które pozwalają zabrać się za mniejsze lub większe sprawy. Przede wszystkim to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach.

Źródło: Urząd Gminy Poraj

Zdjęcie: Kevin Schneider z Pixabay