Młodzieżowe rady i sejmiki w samorządach. Rząd przyjął projekt ustawy

0
645

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw samorządowych, który ułatwi powoływanie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Zgodnie z projektowaną regulacją rada gminy będzie mogła wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek co najmniej 1/5 ustawowego składu rady gminy; wójta gminy lub zainteresowanych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych. Na rozpatrzenie wniosku rada gminy będzie miała trzy miesiące od jego złożenia. 

Zgodnie z projektem młodzieżowa rada gminy będzie miała charakter konsultacyjno-doradczy rady gminy. Będzie jednak miała prawo inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej określi statut młodzieżowej rady gminy. 

Do zadań młodzieżowej rady gminy będzie należało m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

Zgodnie z projektem, obecnie funkcjonujące młodzieżowe rady w momencie wejścia w życia ustawy staną się odpowiednio młodzieżowymi radami gminy (lub młodzieżowymi radami powiatu lub młodzieżowymi sejmikami województwa) w danym samorządzie. Po wprowadzeniu nowych regulacji samorządy, w których funkcjonują młodzieżowe rady, będą zobowiązane do dostosowania statutów tych ciał do wymogów ustawowych w ciągu trzech miesięcy

Jak zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu „dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia zyskają narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną”.

Obecne przepisy jedynie szczątkowo regulują funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego i całkowicie pomijają możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim.

Młodzieżowe rady są uwzględnione jedynie w Art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, przy czym są to jedynie trzy ustępy, które dotyczą jedynie działań gminy w kwestii upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, ograniczonej procedury powoływania młodzieżowej rady gminy przez radę gminy, a także kwestii statutu młodzieżowej rady gminy. Z kolei w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o samorządzie województwa nie ma w ogóle zapisów dotyczących takich gremiów jak młodzieżowe rady powiatów czy młodzieżowe sejmiki wojewódzkie. 

Młodzieżowe rady funkcjonują obecnie w ponad 500 gminach.