Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

0
795

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, przedłożone przez ministra zdrowia.

Celem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 jest zwiększenie wśród Polaków liczby lat przeżytych w zdrowiu, poprzez profilaktykę promowania postaw prozdrowotnych. Przy realizacji programu będzie brany pod uwagę wpływ skutków wywołanych przez COVID-19. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Nakłada się ona na epidemię chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga i otyłość, uzależnienia czy problemy zdrowia psychicznego. Działania profilaktyczne mają poprawić tę sytuację.

Najważniejsze cele programu

 • Profilaktyka nadwagi i otyłości, w tym m.in.:
  • prowadzenie ogólnopolskiej edukacji żywieniowej;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym upowszechnianie koncepcji przedszkoli i szkół promujących zdrowie;
  • promocja aktywności fizycznej – w tym wsparcie pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży;
  • działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów;
  • promocja karmienia piersią;
  • prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności.
 • Profilaktyka uzależnień, w tym m.in.:
  • monitorowanie i badania problematyki związanej ze spożywaniem alkoholu, używaniem wyrobów tytoniowych, używaniem środków odurzających czy substancji psychotropowych;
  • poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin;
  • ułatwianie wychodzenia z nałogu używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów;
  • wdrożenie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie;
  • zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych.
 • Promocja zdrowia psychicznego, w tym m.in.:
  • podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej;
  • kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań;
  • rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych;
  • zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku;
  • rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze.
 • Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, w tym m.in.:
  • działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie;
  • monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy;
  • prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy, Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych;
  • działania promocyjne i popularyzacyjne dotyczące szczepień ochronnych;
  • prowadzenie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego chorób zakaźnych.
 • Wyzwania demograficzne, w tym m.in.:
  • kreowanie postaw prozdrowotnych oddziałujących na zdrowie prokreacyjne oraz podnoszenie kompetencji kadr medycznych, jeśli chodzi o zdrowie prokreacyjne;
  • upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej;
  • wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych;
  • informowanie i edukacja przedstawicieli służb publicznych i zawodów niemedycznych mających częsty kontakt z osobami starszymi na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad postępowania w kontakcie z tymi osobami;
  • edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

Finansowanie

Wysokość finansowania celów programu wynosi rocznie ok. 140 mln zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: KPRM

Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay