Niegowa – aktualności

0
597

Inicjatywa Sołecka 2020 i konkurs ofert na realizację zadań publicznych

” Inicjatywa Sołecka 2020 ” w Postaszowicach

W sołectwie Postaszowice został zagospodarowany teren działki nr 431/1 poprzez zakup urządzeń zabawowych, siłowych jak również wykonanie oświetlenia, wykonanie chodnika i nasadzenia zieleni. Plac został ogrodzony, została zakupiona ziemia na której została zasiana trawa. Został również wyrównany teren oraz zabezpieczony zbiornik poprzez zakup rury odwadniającej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 48 661,55 zł. Gmina Niegowa pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 27 941,46 zł ze środków budżetu Województwa Śląskiego, pozostała część to środki wyodrębnione z funduszu sołeckiego.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Niegowa Pan Mariusz Rembak ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Niegowa i oraz organizacji pozarządowych, także działających na jej terenie.

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie dotyczące tego konkursu ofert