W dniu 26 lutego 2021 roku, o godzinie 10.. w formie zdalnej odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
9.    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
10.    Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
12.    Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.    Sprawy różne, bieżące.
15.    Zamknięcie obrad XXI sesji.        

Źródło : Gmina i Miasto Żarki