XXVII sesja Rady Miejskiej w Żarkach

0
686

Postanowienie Nr XXVII/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zwołania XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / – p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 9 marca 2021 roku, o godzinie  14.00  w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa  XXVII sesję  Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
9. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
10. Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
12. Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14. Sprawy różne, bieżące.
15. Zamknięcie obrad XXVII sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa