XXXVI Rada Powiatu w Myszkowie

0
375

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie : zwołania XXXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 31 maja 2021 roku o godz. 10.00  XXXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.

5. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 (referuje Pan Zbigniew Cesarz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka oraz wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Pichety 

12. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2021 roku i z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 21 maja 2021 roku 

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący RadyWojciech Picheta