Żareccy samorządowcy zapraszają na sesję i obrady komisji rady miejskiej

0
578

30 listopada 2020 roku w Żarkach odbędą się obrady połączonych komisji Rady Miejskiej i XXII Sesja Rady Miejskiej .

W dniu 30 listopada 2020 roku, o godzinie 9. w sali MGOK w Żarkach odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady. Taki będzie jego porządek :

Proponowany porządek obrad:
1 .Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/uchwalenia zmian w WPF na lata 2020-2028.
b/ zaciągnięcia kredytu.
c/ zmian w budżecie Gminy Żarki.
d/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
f/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
g/ zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
h/ Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
i/ przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.-
2.Sprawy różne, bieżące.

 W tym samym dniu- 30 listopada  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Żarkach. Przewidywany jest następujący porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5..Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
11.Uchwalenie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.Sprawy różne, bieżące.
15.Zamknięcie obrad XXII sesji.