Sesja Rady Powiatu Myszkowskiego

0
639

24 czerwca 2021 o godz. 08.00 odbędzie się  w formie zdalnej XXXVII sesja Rady Powiatu w Myszkowie

Porządek obrad przewiduje się następujący :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myszkowie wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2020 rok (przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myszkowskiego za 2020 rok, przedstawienie Uchwały Nr 4200/VII/68/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).

9. Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2020 rok (złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie)

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033. 

15. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu z dnia 31 maja 2020 roku.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło i zdjęcia : Powiat Myszkowski