Problemy w Szkole w Kuźnicy Starej

0
592

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, który prowadzi Szkołę w Kuźnicy Starej, zwrócił się do Posła Ziemi Myszkowskiej – Mariusza Trepki z prośbą o interwencję w sprawie dotyczącej finansowania zadań oświatowych
placówki przez Gminę Poraj.

Lokalni włodarze borykając się z problemami finansowymi i szukając oszczędności, przekazali w 2016 roku prowadzenie szkoły Stowarzyszeniu. Od tego czasu rokrocznie w okresie wakacyjnym szkole w Kuźnicy Starej
grozi likwidacja. Punktem kulminacyjnym była maj bieżącego roku, kiedy to poprzedni Zarząd Stowarzyszenia po otrzymaniu pisma z Urzędu Gminy Poraj wypowiedział umowę większości nauczycieli i pracowników szkoły.
Następnie przez Wójt Gminy Poraj Katarzynę Kaźmierczak – zostały rozesłane listy do rodziców wszystkich uczniów z sugestią
zmiany szkoły oraz kwestionujące dalsze istnienie placówki.
Po tym fakcie kilku rodziców przeniosło dzieci do innych placówek, a pozostali wciąż obawiali się, czy Stowarzyszenie utrzyma
finansowo Szkołę Podstawową, tj. klasy 1-8 oraz Przedszkole.
Takie działania Urzędu Gminy w Poraju od lat powodują, że w szkole ubywa dzieci, a według obwodu powinno być około 70 uczniów. Jest to druga szkoła na terenie gminy Poraj, której grozi likwidacja. Niestety Szkoła
Podstawowa w Masłońskim została zamknięta w czerwcu bieżącego roku i uczniowie zostali przeniesieni do innych placówek.

20 lipca br. powołany został nowy Zarząd Stowarzyszenia, ponieważ poprzedni nie wyraził woli pozostania. Od tego czasu jakiekolwiek próby dialogu z samorządem były odrzucane, ponieważ KRS jeszcze się nie zaktualizował i nie widać zmiany nazwisk. Placówka pozostała szkołą
publiczną, dlatego przysługuje 100% subwencji oświatowej. W ubiegłym roku szkoła otrzymała dotację na kwotę 412.716 zł, a na rok 2020 Urząd Gminy w Poraju przewidział tylko kwotę 287.323 zł przy tej samej liczbie
uczniów. Ponadto Urząd Gminy w Poraju oświadczył, iż subwencja została już w całości wypłacona do sierpnia bieżącego roku i od września nie ma środków dla szkoły, co jest sprzeczne z prawem, gdyż według ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych art. 42 subwencja jest przekazywana w 12 częściach. Od września subwencja powinna się jeszcze zwiększyć, ponieważ dołączyło 4 uczniów. Samorząd twierdził, że takie wyrównanie
szkoła może otrzymać dopiero w marcu 2021 r., co jest błędnym
twierdzeniem wg ww. ustawy.

Jeśli chodzi o dotację przedszkolną, w tym roku Stowarzyszenie otrzymało na 11 uczniów – 13.000 zł na cały rok. Z danych pozyskanych z Biuletynu Informacji Publicznej, w okolicznych miejscowościach jednoznacznie
wynika, że taka kwota przysługuje na jedno dziecko rocznie. Wynosić ona zatem powinna około 120.000 zł. Wielokrotnie Stowarzyszenie próbowało uzyskać informacje o wysokości tego świadczenia na terenie gminy
Poraj, jednak niewykazywane to było w BIP Urzędu Gminy Poraj,
a wszelkie zapytania pozostawały bez konkretnej odpowiedzi.

Stowarzyszenie za wszelką cenę nie chce dopuścić do likwidacji
szkoły. Poczynili największe możliwe oszczędności: nauczyciele
są zatrudnieni z kodeksu pracy ze stawką 1928 zł netto. Chcąc
utrzymać świetlicę szkolną, której finansowanie wypowiedział Urząd
Gminy Poraj w czerwcu, zwiększona została pensja i nauczyciele
w ramach etatu będą sprawować opiekę. Stowarzyszenie odnawia i remontuje szkołę z własnych środków. Program termomodernizacji, który został przyznany szkole w 2017 r., przepadł, a Szkoła w Kuźnicy Starej jest jedyną placówką w gminie, która nie otrzymała tego wsparcia. Stowarzyszenie wprowadza także do programu nauczania wiele ciekawych
zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowujących do egzaminów. Kadra
to ambitni i doskonale wykształceni nauczyciele, którzy w obecnej chwili, zwolnieni z pracy, cały czas angażują się w walkę o istnienie placówki charytatywnie.
Na spotkaniu, które odbyło się w piątek, 21 sierpnia 2020 r. (z zachowaniem środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiologiczną) obecni byli m.in. Poseł Mariusz Trepka, Dyrektor Kuratorium Oświaty o/Częstochowa Alicja Janowska, Wizytator Anna Muzyka, z ramienia Urzędu Gminy Poraj sekretarz Anna Trąbska oraz radca prawny Monika Stańczyk- Mroczko.
Przedstawiciele Urzędu Gminy odczytali pismo wójt z 19 sierpnia 2020 r. Dyskusja związana ze sposobem obliczania subwencji oraz dotacji przedszkolnej nie odniosła oczekiwanego rezultatu, ponieważ oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy nie byli do
niego merytorycznie przygotowani, odmówili podpisania notatki ze spotkania i zobowiązali się jedynie do przekazania informacji o przebiegu spotkania wójt.
Na wyraźną prośbę Posła Mariusza Trepki do dnia 25 sierpnia
2020 r. Urząd Gminy miał dokonać sprawdzenia obliczonej subwencji oraz dotacji przedszkolnego w Gminie.

Gmina posiada jeszcze dwa inne oddziały przedszkolne w innych szkołach.
Do 25 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00 Urząd Gminy nie udzielił stosownej odpowiedzi, a z rozmowy ze Skarbnikiem Urzędu wynikało, że kwota należnej szkole do końca roku 2020 dotacji i subwencji to 7.750 zł.
W sierpniu szkoła nie otrzymała żadnej wpłaty z Urzędu Gminy. Należna subwencja za sierpień to kwota 23.943,58 z ł , z g o d n i e z i n f o r m a c j ą
o wysokości subwencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Urząd Gminy do tej pory dokonywał wyższych wpłat na rzecz Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły, ale zadeklarowano, że były to wpłaty dodatkowe. W oddziale przedszkolnym w sierpniu br. było 11 osób (w tym dwoje 6-latków), na które szkoła nie otrzymała dotacji przedszkolnej, a jej kwota nie jest znana. Od września br. liczba uczniów to 24 osoby, a oddział przedszkolny liczy 14 dzieci (w tym troje 6-latków). Tym samym według obliczeń szkoły, kwota subwencji oświatowej powinna wynieść w minimalnym zakresie, bez uwzględnienia wszystkich należnych współczynników, które podane były przez MEN przy obliczaniu subwencji oświatowej, to 338.87

Ponadto należy się dotacja przedszkolna, której wysokości nie można podać, z uwagi na brak danych z Urzędu Gminy, pomimo że są to dane jawne. Kwota niezbędna do funkcjonowania szkoły w skali miesiąca została
określona na poziomie 55 tys. zł.


(teuTates)

Tekst powyższy pochodzi z NR8/47 miesięcznika DEMOKRATYCZNA i jest całkowicie jej autorstwa.