Sesja Rady Powiatu Myszkowskiego

0
537

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: zwołania XXXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) postanawiam zwołać na dzień 25 lutego 2021 roku o godz. 9.00 XXXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2020 (Referuje Komendant Powiatowy Policji  w Myszkowie insp. Marcin Lemański ) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021 – 2033 

8. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.

11. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady:  Wojciech Picheta